MarketingAl
Read More

Manuali i Strategjisë së Marketingut

Sipas Kotler dhe Armstrong (2014), strategjia e marketingut është përgjigjia e kompanisë për dy pyetje kryesore: 1. Cilët janë konsumatorët të cilëve do u shërbejë biznesi? (segmentimi dhe fokusimi) 2. Si do krijohen vlera për ta? (diferencimi dhe pozicionimi) Formulimi i një strategjie marketingu përmbledh hapat e mëposhtme: Identifikimi i të gjithë tregut Segmentimi (ndarja […]

study al
Read More

Kërkim mbi vendndodhjen e “terreneve të testimit”

Biomasa dhe bioenergjia mund të jenë probleme kryesore për zhvillimin rajonal të zonave rurale. Përdorimi efektiv i biomasës mund të hapë perspektiva të reja për zhvillimin dhe punësimin rajonal. Përveç punës konkrete në nivel lokal apo rajonal për t’i zhvilluar ato si “baza testimi” për zhvillimin e qëndrueshëm në fushën e bioenergjisë, shkëmbimi i njohurive […]

vlerseimi2
Read More

Vlerësimi i politikave të BE-së

Udhëzuesi kryesor legjislativ për bioenergjinë e qëndrueshme në Bashkimin Evropian është Direktiva e Energjisë së Rinovueshme 2009/28/KE (RED). Qëllimi kryesor i Direktivës është caktimi i objektivave detyruese për përdorimin e energjisë nga burime të rinovueshme. Direktiva përcakton një objektiv të përgjithshëm prej 20% për BE-në dhe objektiva individuale për Shtetet Anëtare bazuar në nivelin e […]

Combustion_AL
Read More

Analiza SWOT për një kompani tipike për djegien e biomasës në Prefekturën e Korçës dhe Rajonin e Maqedonisë Perëndimore

Objekt i këtij studimi janë kompanitë e djegies së biomasës të cilat gjenerojnë energji për shitje përtej përmbushjes së nevojave të tyre. Aktualisht janë vetëm dy njësi operative të prodhimit të biomasës (CPH) të cilat ushtrojnë aktivitetin e tyre në rajonin e Maqedonisë Perëndimore, Matesion Co. në Kozan (120 KWel) dhe Mantmouazel S.A. në Kostur […]

Manuali Biznesit
Read More

Manuali i Biznesit – Mënyrat efektive të bashkëpunimit midis kompanive që operojnë në sektorin e biomasës në kufirin greko-shqiptar

                Megjithëse në rajonin ndërkufitar ka një numër të limituar të kompanive aktive të cilat operojnë në industrinë e biomasës, premisat janë positive për zhvillimin e këtij sektori edhe në të ardhmen.           Aktualisht janë 5 kompani që operojnë në sektorin e biomasës në rajonin ndërkufitar të Prefekturës së Korçës dhe të Maqedonisë Perëndimore. Dy […]

studimi3
Read More

Analiza PEST – Perpunimi i Biomases për zhvillimin e rrjetit të biomasës në Prefekturën e Korçës dhe Maqedonisë Perëndimore

Ky studim ka për qëllim kuptimin e situatës aktuale të prodhimit të biomasës në dy rajonet ndërkufitare që përfshijnë Prefekturën e Korçës dhe Rajonin e Maqedonisë Perëndimore, me qëllim promovimin e rrjetit të prodhimeve të biomasës në këtë rajon. Studimi i kryer ndoqi hapat e mëposhtme: Rishikim i konceptit të biomasës për prodhimin e energjisë […]

studimi2
Read More

Analiza PEST – Perpunimi i Biomases për zhvillimin e rrjetit të përpunimit të biomasës në Prefekturën e Korçës dhe Maqedonisë Perëndimore

Për qëllimet e këtij studimi do të përdoret termi i gjërë i përpunimit të biomasës, i cili përfshin të gjitha teknologjitë e konverimit të saj, me qëllim që të sigurohet një pasqyrë sa më e qartë e krijimit të energjisë nga biomasa në të dy rajonet ndërkufitare, rajonit të Prefekturës së Korçës dhe Rajonit të […]

Your browser does not support iframes.

CLOSE