Σύντομο ιστορικό

Και οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Αλβανία, μοιράζονται το ίδιο ενδιαφέρον για γρήγορο και ριζικό επαναπροσδιορισμό των ενεργειακών τους αποθεμάτων. Καύσιμα όπως το πετρέλαιο παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή και είναι ιδιαίτερα ρυπογόνα. Όσον αφορά την Ελλάδα, ο λιγνίτης αποτελεί άνθρακα χαμηλής ποιότητας, και είναι επίσης ιδιαίτερα ρυπογόνος. Η χώρα καλύπτει τις ενεργειακές της ανάγκες κατά 54% από την εξόρυξη λιγνίτη. Η Αλβανία διαθέτει μικρό ενεργειακό απόθεμα, καθώς η ενέργεια παράγεται σχεδόν αποκλειστικά (90,9%) από υδροηλεκτρικές μονάδες. Η ικανότητα της χώρας για μεγαλύτερη παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί, καθώς οι περισσότερες φυσικές δεξαμενές έχουν ήδη αξιοποιηθεί. Ως εκ τούτου, η χώρα θα πρέπει να μεριμνήσει για την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών της.

 
Στόχοι του Προγράμματος

1. Η δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας στον τομέα της βιώσιμης χρήσης βιοενέργειας. Στόχος είναι να βελτιωθούν οι επαγγελματικές σχέσεις Ελλάδας – Αλβανίας με την προώθηση συνεργειών μεταξύ των ελληνικών και αλβανικών επιχειρήσεων.
2. Η δημιουργία διαπεριφερειακών δικτύων για την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης. Ο στόχος αυτός αφορά τη δημιουργία μιας σταθερής γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και την Αλβανία, προκειμένου να διαδοθεί η γνώση μεταξύ τους. Αυτή η γνώση μπορεί να περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές, μεθόδους και πληροφορίες που αφορούν τη βιοενέργεια και την παραγωγή βιομάζας.
3. Η δημιουργία ενός πλαισίου, όπου όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα της ενέργειας μπορούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Το πλαίσιο αυτό θα υποστηρίζει συντονισμένες δράσεις για την ανάπτυξη του τομέα της βιοενέργειας στην περιοχή.
4. Η παροχή του απαραίτητου υπόβαθρου για την προώθηση της παραγωγής και διανομής βιομάζας και βιοενέργειας.
5. Η δημιουργία ενός δικτύου για την ανάπτυξη της αγοράς βιοενέργειας στην περιοχή.

 
Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

• Η δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής και ολοκληρωμένης διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας στον τομέα της βιώσιμης χρήσης βιοενέργειας.
• Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων Ελλάδας και Αλβανίας και η εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ για την ανάπτυξη της βιοενέργειας στην περιοχή. Η διαπεριφερειακή δικτύωση θα προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης.
• Η ανάπτυξη μέσων για την προώθηση της βιοενέργειας και της βιομάζας.
Διάρκεια Προγράμματος: 24 μήνες
Προϋπολογισμός: 171.874,82 ευρώ
Πληροφορίες για τους εταίρους:
Επικεφαλής εταίρος LP1: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
LP2: Περιφέρεια Κορυτσάς
P3: Πανεπιστήμιο Κορυτσάς ΄Fan S. Noli΄
P4: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων

Your browser does not support iframes.

CLOSE